Tomorrowland bus shuttle 2024 - Powered by Event-Tickets
TOMORROWLAND 2024 SHUTTLES

WEEKEND 1 (18, 19, 20, 21 & 22 July)WEEKEND 2 (25, 26, 27, 28 & 29 July)Event-Tickets

Algemene bustripvoorwaarden

1. Vertrekuren bus

Door omstandigheden kan het gebeuren dat de opstaptijden niet exact uitkomen (vertragingen) dus gelieve een beetje geduld uit te oefenen als de bus wat later is. Ook kan het zijn dat de bus vroeger op de opstapplaats verschijnt dan op de website staat vermeld. Daarom verzoeken we je tenminste 15 minuten voor vertrek aanwezig te zijn bij de opstapplaats.

Na afloop van het evenement staan de bussen gereed voor de terugreis. De bus gaat niet eerder open dan het tijdstip van het einde van het evenement. De bus vertrekt uiterlijk 45 minuten na afloop van het evenement.


2. Identiteitskaart

Vergeet zeker niet je identiteitskaart mee naar de bus te nemen, deze dient enkel ter controle. Ook ben je verplicht deze bij de ingang van het evenement te laten controleren.


3. Toilet op de bus

Er wordt steeds gezorgd dat er een toilet op de bus aanwezig is. Maar soms kan het voorvallen dat er op het laatste moment naar een kleinere of andere bus overgeschakeld moet worden, waar geen toilet beschikbaar is. Gelieve daarom de busstops zo goed mogelijk hiervoor te benutten. Deze stops zijn in overleg met de buschauffeur.


4. Infrastructuur van de bus

Hou de bus netjes en proper en steek je afval in de daarvoor voorziene afvalzakjes. Vernielingen aan de bus aanbrengen, diefstal en andere zaken van deze aard leiden automatisch tot een verwijdering uit de bus EN het evenement. Bovendien zal er ook een schadevergoeding gevraagd worden. Wie per ongeluk schade toebrengt aan de bus (leuning forceren, zetelbekleding bevuilen, ...), moet dit komen melden aan de buschauffeur en voor de gevolgen instaan (opkuisen en/of schadevergoeding betalen indien nodig). Zoniet zal het beschouwd worden als vrijwillig schade toebrengen.


5. Persoonlijke spullen

Afhankelijk van de bustrip kunnen persoonlijke spullen in de bus blijven liggen. Bij de meeste evenementen blijft de bus namelijk ter plaatse. Indien je spullen achterlaat op de bus is dit op eigen risico dus gelieve geen waardevolle spullen achter te laten.


6. Roken/drugs in de bus

Druggebruik en roken is ten strengste verboden in de bus. Onderweg zullen er indien mogelijk, busstops worden gemaakt zodat je naar hartelust kan roken. Deze stops zijn in overleg met de buschauffeur.


7. Drank op de bus

Het meenemen van eigen drank op de bus wordt volledig door de buschauffeur bepaald. Deze persoon kan zelf beslissen wanneer dit is toegelaten. Overmatig drankgebruik tijdens de rit wordt niet getolereerd.


8. Ruzie zoeken of vechten op de bus

Ruzie zoeken of vechten met anderen op de bus kan niet. Het voornaamste doel van de bus is op een gezellige en voordelige manier naar het evenement te reizen. Indien er zich toch problemen voordoen zal dit leiden tot een verwijdering uit de bus EN het evenement.


9. Toepassingsgebied

Onze voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 (Belgisch Staatsblad van 1 april 1994) tot "Regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling".


10. Aanbod

De gegevens op deze website zijn bindend en binden de reisorganisator "EventArea.be", tenzij:
 1. Wijzigingen in deze gegevens per e-mail of schriftelijk, duidelijk en voor het afsluiten van het contract, ter kennis van de reiziger zijn gebracht.
 2. Er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een per e-mail of schriftelijk akkoord tussen de partijen in het contract.
Alle details van de reizen worden op deze website gepubliceerd. De gegevens op de website worden dan ook als de enige correcte en geldende gegevens beschouwd. Het is de klant vrij om een afgedrukte kopie van het reisprogramma te bewaren als bewijs. De belangrijkste elementen worden bovendien nog eens duidelijk beschreven in de reisbevestiging en op de website hiervan. Iedere reiziger zal trouwens steeds, per e-mail, een bindende reisbevestiging (E-Ticket) ontvangen.


11. Informatie vanwege de reisorganisator

De reisorganisator is verplicht om tijdig voor het vertrek, volgende inlichtingen aan de reizigers te verstrekken:
 1. De definitieve dienstregelingen. Aangezien om praktische en organisatorische redenen de reisorganisator in sommige gevallen slechts enkele dagen voor het vertrek de definitieve reis kan vastleggen, wordt de reiziger pas enkele dagen voor de reis op de hoogte gebracht van de definitieve dienstregelingen (opstapplaatsen en vertrekuur). De reisdocumenten worden vie E-ticket aan de reiziger bezorgd wanneer de inschrijving en betaling volledig voltooid is.
 2. Naam, adres en bijkomende coordinaten van de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisorganisator.


12. Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet aan de reisorganisator alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator, mogen die kosten in rekening worden gebracht aan de reiziger. Tijdens de diverse reizen moeten de reizigers in het bezit zijn van:
 1. Een geldige identiteitskaart.
 2. Persoonlijke papieren voor de ziekenfonds.
 3. Een afgedrukt exemplaar van het E-ticket dat ze hebben ontvangen via e-mail.
Opmerkingen:
 1. Afgeleverde tickets, bezorgd samen met de reisdocumenten en/of bezorgd tijdens de reis, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de reiziger.
 2. Alle bustrips zijn verboden voor jongeren onder de 16 jaar, behalve als je in dat jaar 16 wordt.
 3. De reizigers dienen zich steeds te informeren vanaf welke leeftijd het evenement toegankelijk is. Dit wordt steeds duidelijk aangekondigd op de website van het evenement zelf. Derhalve kan de reisorganisator niet verantwoordelijk worden gesteld voor een te jonge leeftijd van de reiziger en de daaruit voortvloeiende gevolgen.


13. Totstandkoming van het contract

Bij het boeken van een reis is de reisorganisator ertoe gehouden een inschrijvingsformulier aan de reiziger te overhandigen conform de wet. Dit inschrijvingsformulier houdt steeds rekening met de beschikbaarheid en tarieven op het moment van de aanvraag. Als contractverbintenis geldt een door de reiziger ingevuld inschrijvingsformulier dat bij de reisorganisator wordt geregistreerd. Het versturen van een inschrijvingsformulier verbindt de reiziger dus aan deze voorwaarden. Na het versturen van het inschrijvingsformulier heeft de klant niet het recht om nog af te zien van zijn aankoop. De reisorganisator zal steeds reageren met een reisbevestiging (E-ticket), dewelke de gegevens van de gereserveerde reis bevatten. De reisbevestiging wordt elektronisch verstuurd naar het e-mail adres opgegeven bij de inschrijving. De gegevens vermeld in deze reisbevestiging zijn bindend voor de reizigers en de reisorganisator.

Opmerkingen:
 1. De registratie kan de klant zelfstandig uitvoeren.
 2. Indien tijdens de onderhandelingen zich een tarief of programmawijziging voordeed zal de reisorganisator steeds een nieuw voorstel maken.
 3. De klant dient ervoor te zorgen dat zijn mailbox correct werkt om toe te laten dat deze zijn reisbevestiging correct ontvangt. Hieronder verstaan we ook dat de klant het e-mailadres bustrip@eventarea.be opneemt in zijn vertrouwde lijst van e-mailadressen zodat deze niet als SPAM worden aanzien. Slecht ontvangen mails zijn altijd de schuld van de klant, waardoor de reisorganisator dus niet aansprakelijk kan zijn.
 4. Bovendien dient de reiziger de per e-mail aangekregen reisbevestiging goed te bewaren, want dit geldt als "contract tot reisorganisatie".
 5. Indien de klant alsnog problemen heeft met het ontvangen of afdrukken van zijn E-ticket dient hij zijn probleem te melden via het e-mailadres bustrip@eventarea.be.


14. Niet opdagen van de reiziger

Indien de reiziger niet komt opdagen aan het begin van de reis (op de aangekondigde plaats en tijdstip) of tijdens de reis (op de afgesproken plaats en tijdstip), dan kan zijn deel van de reis die nog rest volledig verbeurd worden verklaard. Bovendien heeft de reiziger in dergelijke situatie geen rechten om bepaalde kosten terug te eisen.


15. Prijs van de reis

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten, publicatiefouten en wijzigingen door de betrokken partijen. Alle aangekondigde prijzen kunnen ten allen tijde wijzigen. De prijzen gepubliceerd op de website zijn geldend en worden als correct beschouwd, doch blijven die tarieven steeds afhankelijk van de beschikbaarheid. De elektronische reisbevestiging vermeldt duidelijk de correcte en toegepaste prijs. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van kennelijke materiƫle vergissingen.

Opmerkingen:
 1. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven voor het vervoer en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer, die van kracht waren op datum van afsluiting van het contract.
 2. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 10 kalenderdagen, die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in: - De op de reis toegepaste wisselkoersen. - De vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten. - De voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
 3. Als de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.


16. Betaling van de reissom

Behalve in het geval uitdrukkelijk anders en schriftelijk wordt overeengekomen betaalt of stort de reiziger, bij de bevestiging van het contract, onmiddellijk de totale reissom.


17. Overdraagbaarheid van de boeking

De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde. Die moet dan wel voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. Wijzigingen kunnen extra kosten met zich meebrengen en die dienen dan ook onmiddellijk vereffend te worden. De wijzigingskosten zijn over het algemeen voordeliger dan de annuleringskosten. Opmerking: - Indien er iemand zijn reservering overdraagt aan een andere persoon moet dit altijd voor de reis via e-mail bevestigd worden aan volgend adres: bustrip@eventarea.be. Pas wanneer deze persoon hiervan een positief antwoord heeft gekregen, via e-mail, zal deze wijziging correct verwerkt zijn.


18. Verbreking door de reisorganisator

De reisorganisatie kan, voor de aanvang van de reis, het contract verbreken wanneer er voor een route niet meer dan 30 inschrijvingen hebben plaatsgevonden. De reisorganisatie tracht altijd een zo goed en efficiƫnt mogelijke manier te vinden om zo weinig mogelijk bussen te moeten annuleren. Als er toch geen andere optie is, wordt de route gewoon geschrapt en vorderen alle klanten die voor die route waren ingeschreven hun geld terug.


19. Verbreking door de reiziger

De reiziger kan ten allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator lijdt ten gevolge van de verbreking.

Basisprincipes: Algemene prijzen van annulering:

20. Aansprakelijkheid van de reisorganisator

De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben. En ook voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen uit te voeren zijn door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

Basisprincipes:

21. Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger dient ten allen tijde de geldende wetgeving, de gemaakte afspraken en de geldende reglementen te respecteren. Indien de reiziger hiervan afwijkt of hierop overtredingen maakt, is de reiziger en/of hoofdinschrijver hoofdelijk aansprakelijk voor de schade en niet de reisorganisator of zijn personeel. De reiziger is aansprakelijk voor alle schade die de reisorganisator of zijn personeel door zijn fout oplopen. Alle kosten voortvloeiend uit die schade zullen verhaald worden op de schuldige reiziger, zonder enige beperking.